Despre noi

Înfiinţatã în anul 2004, firma ARINI este un centru de formare profesionalã continuã a adulţilor specializatã pe domeniul instruirii, evaluãrii profesionale, a dezvoltãrii resurselor umane şi a dezvoltãrii personale. De asemenea firma ARINI are o bogatã experienţã în ceea ce priveşte revizuirea şi introducerea de Standarde Ocupaţionale noi şi de noi profesii in Nomenclatorul Calificarilor din România.


Cu peste 14 ani de experienţa pe piaţa formãrii profesionale, S.C. ARINI S.R.L. este un centru de formare profesionalã a adulţilor cu o vastã experienţã în ceea ce priveşte furnizarea de programe de formare profesionalã, de diverse tipuri, menite sã susţinã persoanele care doresc dobândirea de noi competenţe sau de noi calificãri, atât penru facilitarea accesului pe piaţa muncii cât şi pentru perfecţionarea la locul de muncã curent. Programele de formare profesionalã oferite de cãtre ARINI au certificat peste 3350 de persoane pânã la ora actualã şi includ cursuri de calificare (Analist programator, Confectioner cablaje auto, Pedagog Social, Montator subansamble, Confectioner imbracare volane in piele, Cameristã, Confecţioner articole piele si inlocuitori, Confectioner articole textile, Îngrijitor la domiciliu bătrâni, bolnavi, Infirmieră, Baby Sitter), perfecţionare (Manager Imbunatatire Procese-Manager LEAN, Formator, Consilier Pentru Dezvoltare Personala, Agent de curatenie cladiri si Mijloace de Transport), specializare (Maistru in industria pielariei textile, Barman, Inspector SSM, Instructor Preparator Formare), precum şi cursul de Noţiuni Fundamentale de Igienã şi Prim Ajutor.


Ca şi Centru de Evaluare Profesionalã am avut oportunitatea de a evalua peste 1000 de persoane pe diverse calificãri, cum ar fi Montator subansamble, Confecționer articole din piele și inlocuitori, Cameristă, Confecţioner produse textile.
Orientarea ARINI înspre dezvoltarea resurselor umane, dezvoltare personalã şi dezvoltare de soft skills s-a dovedit prin divesele programe de training si Team-Building oferite partenerilor din mendiul prival clujean, programe cu tematici cum ar fi: Time Management, Coeziunea Echipei, Tehnici de vânzare, Comunicare, Managementul Schimbării, Tehnici de Negociere, Gestionare Emoţionalã, Training Team Leader.


Ca şi experienţã în ceea ce priveşte dezvoltarea de Standarde Ocupaţionale ARINI a introdus douã SO noi in Nomenclatorul calificãrilor (Montator subansamble – 2011; Confecționer îmbrăcare volane în piele - 2014) şi a revizuit alte 2 SO (Cusător piese din piele și înlocuitori-cod 815605; Confecționer anasamblor articole din textile-cod 812908).


EXPERIENŢÃ IN IMPLEMENTAREA DE PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA
Incepând cu anul 2009, ARINI a participat atât în calitate de beneficiar cât şi în calitate de partener în proiecte finanţate din Fondul Social European. Implicarea atât în calitate de Solicitant cât şi ca şi Partener în cadrul unor proiecte cu un astfel de specific a contribuit la creşterea gradului de experienţã şi expertizã în ceea ce priveşte capacitatea societãţii de coordonare a unei activitãţi adresate unui grup ţintã numeros şi de gestionare de bugete şi resurse semnificative. Proiectele implementate au fost adresate atât creşterii gradului de ocupare al persoanelor în cautarea unui loc de muncã, prin oferirea de programe de formare profesionalã de calificare/recalificare cât şi creşterii calitãţii serviciilor de formare profesionalã prin parteneriat cu Asociaţia Patronalã a Furnizorilor de Formare Profesionalã din România. Proiectele implementate sunt:
- SOLICITANT ÎN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/24/2.3/G/13663 „O nouã calificare, o nouã şansã!”, AP 2 „Corelarea învãţãrii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, DMI 2.3. „Acces şi participare la formare profesionalã continuşã” , titlu proiect „O nouã calificare, o nouă şansã!”
- PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI OIPOSDRU/ CPP158/ DMI1.4/S/137421 „Calitate într-o economie bazatã pe cunoaştere”, AP 1 „Educaţia şi formarea profesionalã în sprijinul creşterii economice şi dezvoltãrii societãţii bazate pe cunoaştere”, DMI 1.4 „Calitate într-o economie bazatã pe cunoaştere”
- PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI POSDRU/141/ 5.2/ G/132268 „Ne formãm pentru un viitor mai sigur!”, AP 5 „Promovarea mãsurilor active de ocupare”, DMI 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”
- PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/298/3/14/121590 „Vrei să fii Ocupat! Învață!”, AP 3 „Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de Investiţii 8.i: Accesul la locuri de muncã pentru persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã şi pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungã duratã şi pentru persoanele cu şanse mici de angajare şi sprijin pentru mobilitatea forţei de muncã, Obiectiv specific: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate


In paralel cu implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilã, ARINI a incheiat si continua sa mentina diverse parteneriate şi colaborări în formare profesională cu agenţi economici şi instituţii, dupã cum urmeazã:
- Colaborare cu AJOFM Cluj (Agenţia Judeţeană de Ocupare a forţei de muncă) 2013
- Colaborare cu Primăria Buteni (jud. Arad) în 2012 pentru calificarea “Confecţioner cablaje auto”
- NOKIA Cluj – evaluarea a 650 persoane în calificarea de montator subansamble
- Colaborarea cu SMART JOB centrul de tranziţie de la Job la SmartJob (calificarea şomerilor Nokia)
- Colaborare cu CCD Cluj (Casa Corpului Didactic Cluj) – programe de formare derulate prin MEN
- Parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, în cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/63444 -“ÎMPREUNĂ PENTRU UN ÎNCEPUT SIGUR!”, cu scopul cresterii sanselor de angajare ale persoanelor de etnie romă.
- Colaborare cu FUNDAŢIA CENTRUL DE RESURSE PENTRU COMUNITĂŢILE DE ROMI, în cadrul proiectului “Mainstream Job” POSDRU/165/6.2/S/142679
- Colaborare cu CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ, în cadrul proiectului “Femeia, în viziunea mass-media – factor de echilibru si egalitate”, POSDRU 150/6.3/G/125105
- Colaborare cu CNIPMMR, Primăria comunei Luna si SFCU Italia în cadrul proiectului POSDRU 135/5.2/S/128907 pentru organizarea programului de calificare “Confecţioner cablaje auto”
- Colaborare cu S.C. FIATEST S.R.L. şi cu Primăria comunei Jucu pentru prestarea de servicii de formare profesională în cadrul proiectului POSDRU/141/5.2/G/129426 organizarea programelor de calificare “Infirmieră”, “Cameristă” si “Îngrijitoare bătrâni la domiciliu”.
Incepand cu anul 2016 ARINI a inceput colaborarea cu Fasttrack IT in ceea ce priveste furnizarea programului de formare profesionala autorizat pentru ocupatia Analist Programator. Cursul Analist Programator este de calificare Nivel 4 cu durata de 1080 ore, cu posibilitatea reducerii la 540 ore in baza promovarii de catre cursanti a unui examen de evaluare initiala care sa ateste detinerea competentelor generale prevazute in stadardul ocupational.
In cei 3 ani de colaborare au fost organizate si trecute prin programul autorizat de formare 26 de grupe de curs iar in prezent sunt in derulare alte 4 grupe.
Pe parcursul celor 3 ani de colaborare, Fasttrack IT si ARINI au inscris 618 persoane la cursul de calificare autorizat Analist Programator. Din acest numar 433 de persoane au fost calificate in ocupatia Analist Programator pana la acest moment iar alte 108 persoane fac parte din grupe de curs aflate in derulare.

Log in