CONTROLUL INTERN MANAGERIAL

CONTROLUL INTERN MANAGERIAL
PREMISÃ A SISTEMULUI DE MANAGEMENT ÎN ORGANIZAŢIE

NECESITATEA CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL
Sistemul de control intern/managerial este necesar în cadrul instituţiilor publice deoarece:
1. Cerinţa normativã imperativã, art. 4 din O.G. nr. 119/1999 prevede ca fiecare conducãtor de entitate are obligaţia implementãrii şi dezvoltãrii SCI/M, iar neaplicarea dispoziţiilor menţionate poate implica sancţiuni contravenţionale.
2. Angajamentul luat de România în procesul de aderare la Uniuniea Europeanã, de adoptare a unui nou tip de management în entitãţile publice, care vizeazã întãrirea responsabilitãţii manageriale şi implicarea SCI/M; un element urmãrit în evaluarea sistemelor de control existente în ţãrile candidate la uniune în reprezintã implementarea CFPI.
3. SCI/M include exercitarea adecvatã şi eficace a tuturor funcţiilor managementului.
4. Sprijinã atingerea scopului entitãţii, iar când managementul nu deţine un bun control asupra activitãţilor entitãţii (nu existã CI/M) existã riscul ca obiectivele sã nu fie atinse.
5. Prin CI/M se comparã rezultatele obţinute de entitate cu obiectivele stabilite pentru identificarea unor posibile abateri şi analizarea cauzelor care le-au determinat. Ca urmare a acestui proces pot dispune mãsurile corective sau preventive ce se impun.

Audit Intern 5

AVANTAJELE CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL

 • nouã viziune asupra calitãţii performanţei şi managementului unitãţii de învãţãmânt
 • nouã profesie - Auditor Intern
 • Corelarea sistemului de control intern cu autoevaluarea internã

SCOPUL CONTROLULUI INTERN/MANAGERIAL
Scopul controlului intern managerial este sã asigure administrarea resurselor unei entitãţi publice în mod eficient, eficace, şi în conformitate cu legea.

Audit Intern 7
Serviciile de consultanţã în întocmirea standardelor de control intern managerial la entitãţile publice în conformitate cu OMFP nr. 946/17.07.2005 presupun urmãtoarele:

 • Instruirea managementului instituţiei publice şi a membrilor comisiei desemnate urmãrindu-se familiarizarea acestora cu cerinţele OMFP nr. 946/17.07.2005, realizatã prin prezentãri interactive a terminologiei, a standardelor de control intern, a angajamentului managementului în implementarea codului de control intern, informarea cu privire la sarcinile care revin instituţiei în pregãtirea, implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial.
 • Evaluarea şi diagnosticarea situaţiei actuale din cadrul instituţiei care include evaluarea diagramei organizaţionale, a activitãţilor, proceselor şi sistemelor de documentare şi date, a competenţelor şi responsabilitãţilor, a comunicãrii interne şi a punctelor de conexiune între procesele interne dezvoltate în cadrul instituţiei. Acest lucru va consta în discutarea cu personalului organizaţiei şi cu managementul asupra sarcinilor de lucru care influenţeazã calitatea serviciilor prestate;
 • Analiza rezultatelor şi evaluãrii diagnosticului cu evidenţierea punctelor forte, punctelor slabe şi a oportunitãţilor de îmbunãtãţire a serviciilor prestate. Acest lucru este util pentru a aprecia stadiul existent de implementare a sistemului de control intern managerial.
 • Elaborarea programului de implementare şi dezvoltare a sistemului de control intern managerial ce va avea ca rezultat stabilirea programului de activitãţi cu termene, durate, responsabilitãţi şi modul de implicare a personalului pe baza evaluãrii situaţiei şi a analizei rezultatelor evaluãrii.

Audit Intern 9

CURS PERFECŢIONARE AUDITOR INTERN

În curând grila de cursuri de formare profesionalã oferita de Centrul de Formare Profesionalã ARINI va include şi cursul Auditor Intern.

Cursul de perfecţionare Auditor Intern aduce beneficii în vederea dezvoltãrii competenţelor necesare auditorului intern pentru elaborarea şi documentarea programului de audit intern şi a programului de intervenţie la faţa locului, în dobândirea cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare auditorului.
În cadrul acestui curs se va pune accent pe activitatea de audit intern organizaţional ce reprezintã desfãşurarea unei serii de activitãţi şi acţiuni corelate, extrem de importante în cadrul oricãrei instituţii, desfãşurate în vederea verificãrii conformitãţii documentelor interne cu procedurile aplicate. Astfel, se face o analizã diagnostic, se identificã neconcordanţele şi apoi se aplicã mãsurile corective necesare.

Cursul de perfecţionare Auditor Intern urmãreşte parcurgerea unor puncte de interes precum:

 • Planificarea activitãţii de audit intern
  • Elaborarea şi actualizarea programului de dezvoltare SCM – Model Program;
  • Elaborarea Codului de Conduitã Eticã – Metodologie şi exemplu practic;
 • Evaluarea riscurilor
  • Funcţii sensibile, Inventar funcţii sensibile, Stabilire şi conţinut politicã de rotataţie a salariaţilor;
  • Definirea obiectivelor organizaţiei astfel încât sã corespundã pachetului de cerinţe SMART – exempu practic;
  • Managementul riscului, Elaborarea registrului riscurilor – exemplu practic;
 • Evaluarea preliminarã a controlului intern
  • Semnalarea neregularitãţilor – exemplificare;
 • Programarea misiunii de audit intern
  • Elaborarea procedurilor scrise;
 • Formularea constatãrilor, concluziilor şi recomandãrilor de audit intern
  • Evaluarea stadiului de implementare al SCM, respectiv, întocmirea Situaţiei centralizatoare, trimestrialã şi anualã, privind stadiul implementãrii SCM;
 • Elaborarea raportului de Audit Intern

Audit Intern 10

IN URMA ABSOLVIRII CURSULUI, PARTICIPANŢII VOR DEZVOLTA COMPETENŢELE NECESARE PENTRU:

 • Efectuarea auditului activitãţii manageriale
 • Efectuarea auditului financiar contabil
 • Efectuarea auditului tehnic
 • Efectuarea inspecţiilor de audit intern
 • Elaborarea documentelor specifice activitãţii de audit intern
 • Elaborarea planului de audit intern
 • Elaborarea raportului de audit intern
 • Planificarea activitãţii de audit intern


PACHETE DE COLABORARE
1. Elaborare standarde Control Intern Managerial + Formare Profesionalã
2. Elaborare standarde Control Intern Managerial + Formare Profesionalã + Consultanţã
3. Elaborare standarde Control Intern Managerial + Consultanţã
4. Elaborare standarde Control Intern Managerial + Implementare

Log in